Πώς οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

EnergyHUBforALL                  logo

Since the certificates were first introduced in 2007, a number of European countries have stored data from Energy Performance Certificates in monitoring databases. This EPC data can be used for many purposes and, in order to show how the information is being used in different countries, an expert workshop was organized in Belgium on November 4th, 2014.

Read more..