Υπηρεσίες ενεργειακής πρόγνωσης και διαχείρισης

nrg4castlogo_CRES

Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Energy Forecasting, διοργάνωσε στις 18 Νοεμβρίου 2015 ενημερωτική ημερίδα με θέμα: “NRG4CAST – Υπηρεσίες ενεργειακής πρόγνωσης και διαχείρισης”.

Διάβασε περισσότερα...

Επισκόπηση των βάσεων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε όλη την Ευρώπη

logoEnergyHUBforALL

While it is not compulsory under EU legislation to establish a centralised Energy Performance Certificate (EPC) register, almost all Member States gone beyond the obligations and set up systems to collect this data. In most cases, the main motivation for creation of such register, beside buildings data collection per se, was to support the quality control of the energy certification processes required by the Energy Performance of Buildings Directive.

Read more..

Νόμος 4342/2015

Με το Νόμο 4342/2015 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,  εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο  η Οδηγία 2012/27/ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα..