Επισκόπηση των βάσεων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε όλη την Ευρώπη

logoEnergyHUBforALL

While it is not compulsory under EU legislation to establish a centralised Energy Performance Certificate (EPC) register, almost all Member States gone beyond the obligations and set up systems to collect this data. In most cases, the main motivation for creation of such register, beside buildings data collection per se, was to support the quality control of the energy certification processes required by the Energy Performance of Buildings Directive.

Read more..

Leave a Reply

Your email address will not be published.