Νόμος 4342/2015

Με το Νόμο 4342/2015 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,  εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο  η Οδηγία 2012/27/ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα..

Leave a Reply

Your email address will not be published.