Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014-2020

interreg

GR_FY

Η πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – INTERREG VI  Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 δόθηκε στη δημοσιότητα.

Περίοδος υποβολής: από 07 Δεκεμβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016.


Priority Axes and Specific Objectives
Priority Axis 1: Development and Support of Local Economy

1.1.  Create  employment opportunities for educated graduates  by exploiting comparative advantages of the cross border area, preferably with the use of innovative tools and practices.

1.2.  Improvement  of preventive health care and social services of children and elderly population.

1.3.  Improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in tourism.

Priority Axis 2: Protection of Environment – Transportation

2.1.  Upgrade  public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote energy efficiency towards green transport.

2.2. Sustainable management, and recycling of bio-wastes.

2.3.  Sustainable management of protected areas, ecosystems and biodiversity.

2.4.  Prevention, mitigation and management of natural disasters, risks and hazards.

Read more..

Leave a Reply

Your email address will not be published.