Επισκόπηση των βάσεων δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε όλη την Ευρώπη

logoEnergyHUBforALL

While it is not compulsory under EU legislation to establish a centralised Energy Performance Certificate (EPC) register, almost all Member States gone beyond the obligations and set up systems to collect this data. In most cases, the main motivation for creation of such register, beside buildings data collection per se, was to support the quality control of the energy certification processes required by the Energy Performance of Buildings Directive.

Read more..

Νόμος 4342/2015

Με το Νόμο 4342/2015 «για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,  εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο  η Οδηγία 2012/27/ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα..

Πώς οι ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

EnergyHUBforALL                  logo

Since the certificates were first introduced in 2007, a number of European countries have stored data from Energy Performance Certificates in monitoring databases. This EPC data can be used for many purposes and, in order to show how the information is being used in different countries, an expert workshop was organized in Belgium on November 4th, 2014.

Read more..

Η ενεργειακή ταυτότητα του κτιρίου

EnergyHUBforALL 4green

Στο περιοδικό Πράσινο Σπίτι & Κτίριο παρουσιάστηκαν όλοι οι λόγοι για τους οποίους τα ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ), αποτελούν σημαντικό εργαλείο εξοικονόμησης στις κατοικίες.

Διαβάστε περισσότερα..

Προώθηση των συστάσεων ΠΕΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών

EnergyHUBforALLbuildinggreen

Στο περιοδικό Building Green φιλοξενήθηκε άρθρο σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονήμσης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2action. Οι δράσεις είναι:

  • Το ελληνικό HUB για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων EnergyHUB for ALL
  • Το Εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου Κατοικίας HOME ENERGY CHECK (HEC)

Διαβάστε περισσότερα..